CONCEPTUAL PLAN OF ZHUANGQIAO AREA, NINGBO, ZHEJIANG

Location: Ningbo, Zhejiang

Site Area: 10 km2

Award: International Competition Winner

Client: Ningbo Urban Planning Bureau, Zhejiang

返回列表