URBAN DESIGN OF ZHAOYANG NEW TOWN, NANCHANG, JIANGXI

Location: Nanchang, Jiangxi

Site Area: 312 hm2

Cooperator: Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute

Award: International Competition Winner

Client: Nanchang Urban Planning Bureau

返回列表